Hotelová akadémia so zameraním na

 

manažment a informačné technológie

 


 

  5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

 

 Podmienky prijatia: test z slovenského jazyka a literatúry, test z anglického jazyka

 Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, duálne vzdelávanie, certifikát z účtovného softvéru KROS, ďalšie certifikáty


 

Naši žiaci získavajú počas piatich rokov štúdia vzdelanie v oblasti gastronomickej, manažérskej a v oblasti informačných technológií:

 

1./ Oblasť INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE:

NOVINKA: začiatok výučby nových odborných predmetov od šk. roka 2020/21

 

V rámci učebných osnov máme do procesu výučby začlenených viacero systémových softvérov využívaných v oblasti hotelierstva, účtovníctva a gastronómie. V rámci odborného predmetu Informačné technológie v hotelierstve sa žiaci oboznámia s hotelovým a rezervačným systémom PREVIO, recepčný sytém HORES a reštauračný systém FOODMAN. Žiaci získajú prehľad o možnostiach vytvárania rezervácii, vedení hotelových účtov, vystavujú doklady a realizujú platby priamo z rezervácie, evidujú klientov a firmy, vrátane ich marketingových využití. Taktiež súčasťou ich práce na danom predmete je vytváranie potrebných reportov pre štátnu správu, potreby ubytovacieho zariadenia.

Odborné predmety Manažérske prezentačné zručnosti Elektronické spracovanie dokumentov sú pre žiakov prínosom v oblasti vhodného navrhovania a spracovania dokumentov v kancelárskych systémoch. Po ich absolvovaní sú schopní samostatne a produktívne realizovať rôzne multimediálne a interaktívne práce. Chápu význam a princípy prezentácie, dôležitosť osobného prejavu pri kontakte s klientom. Implementáciou poznatkov získaných v rámci týchto predmetov bezproblémovo realizujú objednávky podľa požiadaviek zákazníkov, resp. pri tvorbe marketingovej stratégie vlastného gastronomického zariadenia.

V rámci predmetu Ekonomické cvičenia žiakom poskytujeme možnosť využívania reálneho účtovného a mzdového softvéru od spoločnosti KROS a.s. Tieto programy podporujú u žiakov schopnosť elektronického spracovania údajov firmy, elektronickej komunikácie s orgánmi štátnej správy, ako aj komunikácie so zákazníkmi. Zároveň majú možnosť priebežného spracovania účtovných dokladov podľa platnej legislatívy, automatického zostavovania závierky alebo daňového priznania DPH. Dokážu si kontrolovať nielen skladového hospodárstvo, ale aj vypočítať účtovné a daňové odpisy v rámci majetku hotelového zariadenia.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

2./ MANAŽÉRSKA oblasť:

Naši žiaci získajú vzdelanie z oblasti ekonómie a podnikania, marketingu, hotelového a gastronomického manažmentu a práva.

Dôraz sa kladie na výučbu odborných ekonomických predmetov: hotelový a gastronomický manažment, ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika orientovaná na hotelový a gastronomický softvér

Vďaka odborným ekonomickým predmetom získavajú žiaci široké spektrum znalostí o hotelovom a gastronomickom podniku, o jeho financovaní a účtovníctve, o investovaní podnikového kapitáli.

Aj na základe poznatkov, schopností a zručností, ktoré žiaci získajú v odbornom predmete Marketingová komunikácia, dokážu žiaci pochopiť správnosť voľby marketingového nástroja podľa konkrétneho typu zákazníka. Sú schopní posúdiť a navrhovať vlastné marketingové prostriedky pre produkty gastronomického zariadenia a stať sa tak konkurencieschopným na trhu.

V rámci štúdia u žiaka rozvíjame schopnosť komunikácie nielen v materinskom jazyku, ale ako reflexiu na prax ponúkame možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie aj v oblasti cudzích jazykov. Túto oblasť kompetencií podporujeme práve výučbou odbornej hotelovej terminológie v cudzích jazykoch.

Rozšírená výučba cudzích jazykov (angličtina, nemčina, španielčina, ruština, francúzština) podľa vlastného výberu. Cieľom školy je, aby počas štúdia žiak získal aktívnu znalosť v 2 – 3 cudzích jazykoch, čo umožní absolventovi uplatniť sa aj na zahraničnom trhu práce. Osvojenie si živého hovorového jazyka usmerňujú na škole zahraniční lektori.

 

3./ GASTRONOMICKÁ oblasť:

Žiaci získavajú vedomosti a praktické skúsenosti nielen z oblasti prípravy pokrmov, hygieny potravín, medzinárodnej gastronómie a techniky obsluhy, ale aj barmanské a baristické zručnosti. Ich nadobudnutie je potvrdené aj získaním medzinárodných certifikátu SkBA, platným vo všetkých členských krajinách IBA.

Študenti v priebehu štúdia môžu na našej škole absolvovať nasledujúce kurzy:

2. ročník: Carving fruit kurz, Baristický kurz - príprava a podávanie kávy

3. ročník: Barmanský kurz

4. ročník: Someliersky kurz

 

 Barmanský kurz Baristický kurzCarving fruit kurz
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Každoročné úspechy na barmanskej súťaži a kúchárskej súťaži:

Pýchou našej školy je, že naši študenti na národných a medzinárodných barmanských súťažiach tradične vyhrávajú zlatú striebornú medailu. V roku 2019 sa stal naš žiak absolutným víťazom v súťaži KOŠICKÝ KUCHÁR.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Výučba odborných predmetov sa realizuje v Cvičnej kuchyni a v Cvičnom salóniku; na rozvoj manažérskych schopností škola disponuje vlastným Strediskom odbornej praxe.

K dlhodobej stratégii našej školy patrí aj vytváranie tuzemských a medzinárodných kontaktov za účelom zabezpečenia odbornej praxe študentom. Jej vykonávanie v priebehu štúdia umožňuje študentom získať prehľad o podmienkach fungovania hotelových a gastronomických zariadení nielen na území SR, ale aj v iných krajinách. Obľúbenou je prax v Grécku a na Cypre v špičkových hoteloch.

Cyprus:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Naše zmluvné pracoviská pre odbornú prax študentov:

  • Hotel Double Tree by Hilton

  • Hotel Gloria Palace

  • Penzión Platz

  • Hotel a kaviareň Slávia

  • Košice Hotel (duálne vzdelávanie)

 
© 2020 Súkromná hotelová akadémia
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.