O škole

 

Škola bola zaradená do siete stredných škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo pre pomaturitné štúdium. Svoju činnosť začala s účinnosťou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od školského roku 2002/2003    škola začala poskytovať aj maturitné štúdium v tomto študijnom odbore, a to v dennej i večernej forme.

Za uplynulé desaťročie škola zaznamenala  prudký vývoj ako v počte žiakov, tak aj v štruktúre  študijných odborov, ktoré odzrkadľujú potreby praxe, a  v neposlednom rade v technickom a materiálnom vybavení. V nadväznosti  na nové študijné odbory sa od 1. septembra 2006 zmenil názov školy na  Súkromná stredná odborná škola.

 

V súčasnosti majú absolventi základných škôl, ale aj dospelí uchádzači, možnosť štúdia v študijných odboroch v oblasti grafiky, ekonomiky, cestovného ruchu, hotelového a gastronomického manažmentu, dizajnu a informačných technológií v maturitnom, pomaturitnom kvalifikačnom a pomaturitnom špecializačnom štúdiu:

 

 

  • - Grafik digitálnych médií

  • - Dizajn grafický a priestorový

  • - Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie

  • - Obchodná akadémia bilingválna

  • - Manažment regionálneho cestovného ruchu


 

Viac informácií o jednotlivých študijných odboroch nájdete na hlavne webstránke školy: www.ssoske.sk 

Pri tvorbe školských vzdelávacích programov si škola dáva prvoradý cieľ pripraviť absolventa na vysokej odbornej úrovni tak, aby bol schopný pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale aj priamo sa začleniť do praxe a vstúpiť na trh práce. Veľký dôraz sa kladie na znalosť minimálne dvoch cudzích jazykov. Pri odbornej príprave škola spolupracuje so stavovskými organizáciami, konzultantmi z praxe, napr. s ekonomickým manažmentom U.S. Steel Košice, prevádzkárni špičkových košických hotelov Double Tree by Hilton, Yasmin a pod. 

Žiaci sú zapojení do projektov vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., ktorá gestoruje výučbu odborných predmetov v oblasti ekonomiky a cestovného ruchu. Školské cvičné firmy sú členmi Asociácie slovenských cvičných firiem a pravidelne sa zúčastňujú veľtrhov cvičných firiem.

Medzi najvýznamnejšie úspechy školy patria 2. miesto v celoslovenskom kole a ocenenie z medzinárodného kola súťaže Social Innovation Camp 2011 konanej v Bruseli, 4. miesto v celoslovenskej súťaži Cena Michala Bosáka  o najlepší podnikateľský zámer ocenené študijným pobytom v Moskve, 2. miesto v Medzinárodnej barmanskej súťaži juniorov Eurocup 2011, popredné  umiestnenia  na regionálnych a krajských kolách SOČ,  Olympiády ľudských práv, jazykových olympiád   a ďalšie.

Od 1. januára 2005 je pri škole zriadené  Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti. Hlavnou  náplňou  tohto zariadenia  je zabezpečovať mimoškolské aktivity žiakov  školy. Žiaci   navštevujú rôzne krúžky a kluby zamerané na rozširovanie ich jazykových kompetencií, rozvoj tvorivosti, podnikateľských a manažérskych zručností, realizáciu  športových  a umeleckých  aktivít.

 

   

 

 

 
© 2020 Súkromná hotelová akadémia
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.