Všeobecné informácie

 

Kód školy:
683 009

 

Podmienky prijatia:

Prijímacie skúšky.

 

Školné:

Súkromná stredná odborná škola je nezisková organizácia, ktorá všetky získané prostriedky vracia späť do výchovno - vzdelávacieho procesu. Našim cieľom je poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie v nadštandardných vzdelávacích podmienkach (odborné učebne).

Výška mesačného školného je 50€. Škola poskytuje sociálne a prospechové štipendium ako aj mimoriadne zľavy školného na základe vzájomnej dohody.

 

Počas celého štúdia škola poskytuje žiakom aj bezplatné doučovanie formou konzultácií zo všetkých predmetov ako aj kurzy cudzích jazykov so zahraničnými lektormi.

Školné sa platí:
- v hotovosti na SEKRETARIÁTE
- poštovou poukážkou
- bankovým prevodom na účet pobočky VÚB, a.s.:

číslo účtu: SK63 0200 0000 0013 9982 0557 ( VÚB )
var. symbol: rodné číslo
poznámka: meno, priezvisko a trieda žiaka

 

 

 

 
© 2020 Súkromná hotelová akadémia
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.